Zakupy krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

• Utworzyć konto w sklepie internetowym

• Złożyć zamówienie w sklepie internetowym

• Zapisać się na Newsletter Regulamin sklepu dostępny jest tutaj mineralium.pl/regualmin.html Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://mineralium.pl/user/register wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: nazwa użytkownika; imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP.

1.2. Następnie należy kliknąć pole „Utwórz nowe konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź do kasy” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają. Na tym etapie Klient jest informowany także o przedmiocie Zamówienia oraz wartości Produktów.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swoją nazwę użytkownika i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”. Następnie Klient ma możliwość modyfikacji danych podanych podczas tworzenia Konta lub podania innych danych do wystawienia dowodu sprzedaży albo dostawy Produktu. Następnie Klient jest informowany o koszcie dostaw oraz wybiera sposób płatności. Klient ma również możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta podaje następujące dane: nazwa użytkownika; imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP. Następnie Klient jest informowany o koszcie dostaw oraz wybiera sposób płatności. Klient ma również możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.5. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „Zapisz się” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2. Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.5. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Anuluj” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@mineralium.pl

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.